Φόρτωση...
QA & δοκιμές 2017-05-04T17:12:40+00:00

ItsGuru QA & Software Testing Process

Provide a great user experience to your customers by launching a bug-free application.

1. REQUIREMENT ANALYSIS

We get-together with you and gather and analyze all the requirements you have. After the requirements are analyzed, we review the software design and work towards identifying the type of tests that need to be performed.

2. TEST PLANNING

The most important phase, in which objectives & scope of the project are defined, the testing tool is finalized, test effort is estimated and resources are planned, roles and responsibilities are determined, the deliverables are listed down and test strategy is prepared.

3. TEST DESIGN

Once the test planning is done, the actual test cases are designed and developed identifying all the testing situations. A set of testing data is created and the whole process is reviewed by the project lead before the actual execution process begins.

4. TEST ENVIRONMENT SETUP

We create a list of software and hardware that will be used, and the testing environment is setup. A smoke test cases will then be executed to check the readiness of the test environment, which helps check the validity of application being tested.

5. TEST EXECUTION & REPORTING

Test cases will be executed and a report of the results will be noted. Based on the status of the test cases it will be forwarded to the responsible departments. For all the tests cases that failed, they will be fixed & retested until desired results are achieved.

6. TEST CLOSURE & ΔΙΑΝΟΜΗ

Once the application has gone through the entire testing cycle the test closure report & Test metrics will be prepared. It will be checked for the actual deliverables based on what was planned in the first phase and will be handed over to your maintenance department.

Why Should You QA Test Your Application?

Even the best software product ever launched will fail to be successful, if it is released with bugs!


Are you seeking Software Testing firm experienced in specific software application? Any software, when released with bugs, is going to fail because it wasn’t tested. When you have spends hundreds and thousands of dollars on developing an application, uncovering the defects and flaws goes a long way.

When it comes to software and website quality assurance, ITsGuru can help you discover critical functionality works, prevent the product from negatively affecting its interacting systems, gradually reduce the maintenance cost and give confidence to those selling the product and improve user satisfaction rate.

We use both manual and automated testing methodologies. Our dedicated team of QA and software testers thoroughly go through the available requirement documents and create and analyses all possible test cases and scenarios.

Software Application Testing

Custom Application Testing

ITSGURU specializes in testing your software application with world-class solutions that drive the value of your business.

Our QA and testing services ensure that you receive a bug-free application that your users will be happy to use. Our team of Quality Assurance and software tester have put it more than 1 εκατομμύρια ώρες δημιουργώντας λύσεις στις βιομηχανίες όπως η λιανική, αυτοκινήτων, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, χρηματοδότηση, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εκδόσεις.

Ας αρχίσουμε

Mobile App Testing

ολοκλήρωση συστημάτων είναι η διαδικασία της σύνδεσης των διαφορετικών υπολογιστικών συστημάτων και εφαρμογών λογισμικού σε συνδυασμό, είτε φυσικώς ή λειτουργικώς, να ενεργεί ως μία συντονισμένη εφαρμογή.

ItsGuruSystem ολοκλήρωση μπορεί να σας βοηθήσει να παίρνετε την επιχείρησή σας στο επόμενο επίπεδο. Μπορεί να σας βοηθήσει να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας και να επικεντρωθεί περισσότερο σε αυτό που είναι πιο σημαντικό. Μπορείτε να μοιράζονται πληροφορίες με άλλους προμηθευτές και επιχειρηματικός εταίρος ψηφιακά. Μπορεί να σας βοηθήσει να αυτοματοποιήσει τη διαδικασία της εισόδου των δεδομένων, τη μείωση του κόστους εργασίας και τη μείωση των σφαλμάτων.

Ας αρχίσουμε

We’re Here To Help Run Your Applications Without Errors


Μέσα από δημιουργικές ιδέες, Καινοτομία & Διαφανείς Προσδιορισμός

Ας αρχίσουμε!